Täiendkoolitused

KÜTTESÜSTEEMIDE HINDAMISE KOOLITUSKüttesüsteemide hindamist viib
korstnapühkija läbi igapäevaselt tööd tehes. Sellisel juhul fikseeritakse hindamise tulemus korsnapühkimise aktis.
Teatud juhtudel on vajalik põhjalikumalt
hinnata olemasolevat küttesüsteemi või selle osa ehitusvigade või tuleohutusnõuetele
mittevastavuse tuvastamiseks. Selline
küttesüsteemide hindamine toimub vastavalt
metoodikale ja fikseeritakse protokolli või
hinnangu vormis. Vajaduse korral, oma kunagise õpetaja/meistri käe all koostab
Valgevasese14 OÜ korstnapühkija
eksperthinnanguid küttesüsteemidele, mis on
vajalikud ehitisele kasutusloa väljastamiseks.  
TULEOHUTUSSPETSIALISTI KOOLITUS

Ehitiste tuleohutuse tagamine on oluliselt
laiem kui pelgalt ehitises asuvate
tahkekütteseadmetega küttesüsteemide puhastamine ja kontrollimine.

Selleks, et Valgevase14 OÜ vanadel ja uutel klientidel aidata neile kuuluvates
ehitistes tagada tuleohutuse seisukohalt
veelgi turvalisemat elukeskkonda ja
suurendada klientide tuleohutusalast
teadlikkust on korstnapühkija läbinud
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe
keskuses tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolituse.

Nüüdsest pakume lisaks küttesüsteemide puhastamisele jõudumööda nõustamist ehitise tuleohutussüsteemi arendamisel ja
ehitise tuleohutuskorralduse väljatöötamisel.


Ehitise tuleohutussüsteemi arendamisel viiakse koostöös ehitise valdajaga läbi
tuleohutusalase olukorra hindamine, kaardistamine ja vajalike korrektiivmeetmete ja nende meetmete rakendamise prioriteetsuse määramine.
Ehitise tuleohutuskorralduse väljatöötamisel viiakse koostöös ehitise valdajaga läbi ehitise tuleohutuskorralduse hindamine, kaardistamine, kokkuvõtete
tegemine ning vajaduse korral vajaliku tuleohutust reguleeriva dokumentatsiooni koostamine või olemasoleva dokumentatsiooni uuendamine.
Ehitise/küttesüsteemide kasutamiseks vajalike kasutuslubade menetlemisel.


PIGI PÕLETAMISE KOOLITUS

Tahma põletamine on kütteseadme seintele kinnitunud tahma ja pigi eemaldamine põletamise teel korstnapühkija poolt.
Mõnikord ladestub vale küttematerjali ja küttereziimi tõttu lõõride pindadele tahma, mis harilikul puhastamisel ei eemaldu (läikiv, teraline, rasvane ja vähese veesisaldusega määriv tahm). Sellisel juhul on kütteseadme kasutamisel tahma süttimise oht.
Kuna tahma põlemisel eraldub suurel hulgal soojust, võib korsten või lõõrid gaaside survel lõheneda ja tuli nende kaudu süüdata süttivaid ehituskonstruktsioone. Tahma süttimise vältimiseks tuleb tahm korstna- ja kütteseadmete lõõridest asjatundlikult välja põletada.
Tahma põletamise vajaduse teeb korstnapühkija kindlaks lõõride vaatluse ja väljavõetava tahma uurimise teel, hankides samal ajal andmeid kasutatava kütuse ja tõmbe muudatuste (vähenemise) kohta.NÕUDED GAASIKATELDE SUITSUGAASIDE
 EEMALDUSSÜSTEEMIDELEKorstnapühkija ei hoolda Teie gaasikütteseadmeid, küll aga puhastab või kontrollibgaasikütteseadme ühenduslõõri ja korstnalõõri.

Ehitise küttesüsteemi puhastamise käigus analüüsib korstnapühkija ka gaasiküttesüsteemi sobivust, tuleohutust ja senise kasutamise praktikat.

Küttesüsteemide puhastamise käigus nähtud tehniliste lahenduste kohta annab korstnapühkija hinnangu küttesüsteemile, lähtudes olemasolevast informatsioonist, kehtivatest õigusaktidest ja normidest. 

Vajaduse korral koostab hinnangu ning pakub välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks.