Mis on korstnapühkimine?

Korstnapühkimine on tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri (edaspidi küttesüsteem) puhastamine.
Korstnapühkimisena käsitletakse ka muul kütusel töötava küttesüsteemi korstna ja ühenduslõõri puhastamist, kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma või muid  ladestuvaid põlemisjääke.
Korstnapühkimise ehk küttesüsteemi puhastamiseks tehtavate tööde eesmärk on  küttesüsteemi korrashoiu tagamine ning tuleohu tekkimise vältimine.

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Korstnapühkimine on reguleeritud Tuleohutuse seadusega ning Küttesüsteemi puhastamise nõuetega

Ehitiste kütmiseks ja kütuse hoidmiseks ettenähtud ruumide ning küttesüsteemide tuleohutuse tagamiseks rakendatavad meetmed on reguleeritud standardiga EVS 812-3:2013+A1:2015 (Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid)