01.03.2021 muutub Tuleohutuse seadus

Alates 01. märtsist 2021 muutus tuleohutuse seaduse korstnapühkimist reguleeriv §11 kehtetuks. Selle asemel jõustub §11¹, milles olulised muutused on järgmised:

- Edaspidi pole gaasiseadme korstnat vaja puhastada/kontrollida igal aastal. Vastavalt muudatusele peab gaasiseadme korstnat ja ühenduslõõri korstnapühkija puhastama edaspidi kord nelja aasta jooksul ning teavitama ehitise valdajat korstna ja ühenduslõõri tehnilisest seisukorrast;

- Edaspidi pole korstnapühkijal enam kohustust esitada ehitise valdajale traditsioonilist korstnapühkimise akti. Selle asemel peab korstnapühkija ehitise valdajat teavitama valdajat küttesüsteemi tehnilisest seisukorrast ning puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest või tuleohust.

- Korstnapühkimise akti koostamise asemel on korstnapühkijal kohustus kanda andmed küttesüsteemi tehnilisest seisukorra ning puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumise või tuleohu kohta Päästeameti poolt peetavasse päästeinfosüsteemi hiljemalt kümme päeva peale küttesüsteemide puhastamist või puuduste tuvastamist.

- Ehitise valdajal on ligipääs korstnapühkija poolt Päästeameti päästeinfosüsteemi sisestatud andmetele, kust on võimalik akt pdf formaadis välja printida.

Seaduse muudatustega pannakse osa riigiasutuste ülesandeid (ehitistes asuvate küttesüsteemide kohta andmete kogumine, mis peaksid kajastuma ehitisregistris) eraettevõtjate õlgadele, mis suurendab oluliselt korstnapühkija halduskoormust, mis omakorda toob kahjuks kaasa ka teenuse hinnatõusu.